020-54 54 68
Heffnersvägen 32  856 33 

Bilavtal

1. Anställdes avtal vid överträdelser av trafik- och parkeringsbestämmelser
Den anställde ansvarar gentemot ägaren för ekonomiska påföljder på grund av överträdelser av trafik- och parkeringsbestämmelser som kan drabba ägaren i egenskap av fordonets ägare. Detta gäller dock inte om överträdelsen orsakats av sådana bristfälligheter på fordonet som hyresmannen varken känt till eller borde känna till. Om den anställde inte i rätt tid betalar eventuella böter eller avgifter orsakade av översträdelse för vilka han ansvarar utan uthyraren i egenskap av fordonets ägare tvingas betala dem, har uthyraren rätt att, förutom bötes- eller avgiftsbeloppet, debitera den anställde en expeditionskostnad av SEK 175:- inkl. moms för varje överträdelse.

2. Anställdes ansvar och ersättningsskyldighet vid skada
Den anställde ansvarar gentemot ägaren för att fordonet inte skadas eller förekommer under arbetstid. Den anställde går fri från ansvar om skadan eller förlusten beror på brister i det fordonet eller om annars kan göra sannolikt att skadan eller förlusten inte vållats av honom genom oaktsamhet. Den anställde skall betala ersättning till ägaren genom löneavdrag för skador som han svarar för enligt följande:

• Vagnskada SEK 5 000:- Vid vagnskada har den anställde som alternativ till att ersätta ägaren enligt ovan efter överenskommelse med ägaren rätt att på egen bekostnad låta reparera skadan fackmässigt. Den anställde ansvarar för reparationskostnader för skador som uppstått genom vårdslöshet, t.ex. slarvigt lastad bil, fläckad eller trasig inredning, sönderbrutna reglage eller liknande. Om fordonet vid återlämnandet befinns vanvårdat eller nedsmutsat utöver vad som följer av normal användning är uthyraren berättigad att ta ut en skälig kostnad för återställande av fordonet.

3. Begränsning av skada
Det åligger såväl den anställde som ägaren att vidta skäliga åtgärder för att begränsa sin skada. Försummar han det får han själv bära en motsvarande del av förlusten.

4. Återlämnande
Vid arbetstidens utgång skall den anställde återlämna fordonet på den plats där det avhämtas eller på plats som särskilt har uttalats. Den anställde har rätt att återlämna fordonet före utgången av den överenskomna arbetstiden. Vid återlämnandet skall fordonet lämnas i samma skick som vid avhämtandet bortsett från normalt slitage. Ägaren och den anställde skall om möjligt gemensamt besiktiga fordonet för bedömning av dess skick. Återlämnandet skall ske under ägarens normala öppettid, om inte annat avtalats. Om den anställde inte återlämnar fordonet enligt avtal är han alltid skyldig att meddela ägaren om detta och återställa fordonet till en sådan plats där det kan tas i bruk av ägaren.