020-54 54 68
Heffnersvägen 32  856 33 

Sekretessavtal

Det är av stor vikt att kundens verksamhet och företagsuppgifter behandlas under sekretess. Hos kunderna är viss information sådan att den är sekretessbelagd. Annan information kan vara att betrakta som företagshemlighet och får därför inte vidarebefordras till obehöriga.

Ibland förbinder sig RENTAV Städ & Miljövård AB att medverka till att dess anställda inte lämnar uppgifter till andra än behöriga angående sådant som den anställde får kännedom om genom att arbeta hos kunden. Det är viktigt att företagets förtroende hos kunderna upprätthålls på en hög nivå.

I anställningsavtalet ingår en lojalitetsplikt gentemot RENTAV Städ & Miljövård AB. Utöver denna lojalitetsplikt gäller förpliktelserna i detta avtal.

Som anställd hos RENTAV Städ & Miljövård AB är jag medveten om vikten av att jag inte till någon utomstående eller obehörig ska lämna uppgifter eller information som jag fått del av i verksamheten vid företaget eller hos kunderna.

Den anställde får inte vara anställd hos någon annan arbetsgivare som utför liknande tjänster som Rentav utan att meddela arbetsgivaren.

Om den anställde överträder denna överenskommelse kommer detta medföra att anställning upphör att gälla omgående.

Det åligger varje arbetstagare att använda företagets arbetskläder.

Utlämnad personlig utrustning t.ex. nycklar, ID-kort, arbetskläder eller skyddsutrustning skall redovisas i samband med anställningens upphörande eller eljest vid anmodan.

För personer som ej är anställda i företaget erfordras tillstånd för tillträde till arbetsplatsen.

Jag förbinder mig att följa detta sekretessavtal under och efter min anställning hos RENTAV Städ & Miljövård AB.